Kunovice (u Uherského Hradiště)

Kunovice (u Uherského Hradiště)

Město Kunovice se nachází v těsné blízkosti Uherského Hradiště. Je součástí regionu Slovácko, který je známý svým jedinečným folklorem a tradicemi.

Kunovice - město, kde se snoubí tradice i současnost

Historie města

Historie města sahá hluboko do doby kamenné, o čemž svědčí řada archeologických nálezů. V době velkomoravské zde leželo několik osad, jejichž funkcí bylo střežit přístup k centru Velkomoravské říše v prostoru nynějšího Starého Města. Vojensko-strategická poloha Kunovic ležících na křižovatce prastarých obchodních cest hrála vždy v jejich dějinách podstatnou roli. Po zániku Velké Moravy a připojení Moravy k českému státu se Kunovice staly správním a církevním centrem nově vzniklé pohraniční lucké provincie. První písemná zmínka o Kunovicích pochází z 13. ledna 1196, kdy zde byla datována listina olomouckého knížete Břetislava pro klášter Hradisko u Olomouce. V této době zde již nepochybně stál hrad, který sloužil jako opěrný bod proti Uhrům. Stoleté dominantní postavení Kunovic skončilo v polovině 13. století založením města Uherské Hradiště. Po roce 1609 se Kunovice stávají součástí ostrožského panství, se kterým pak přešly jako pobělohorský konfiskát na Lichtenštejny. V letech 1805, 1806, 1809 a 1866, kdy tudy procházela vojska, utrpělo městečko značné škody a v roce 1831 zde vypukla cholera. V roce 1888 zde byla postavena Vlárská dráha, což podstatně změnilo ráz městečka. První světová válka znamenala zbrzdění rozvoje obce ve všech směrech. Co do počtu padlých se obec zařadila na jedno z čelních míst v celém regionu – předčasně vyhaslo 115 mladých životů. Na začátku okupace byly Kunovice důležitým střediskem přechodu na Slovensko. Zdejší ilegální skupina se zaměřovala na sabotážní činnost v letecké továrně Avia. Také mezi sedmi statečnými parašutisty, kteří hrdinně padli v kostele sv. Karla Boromejského 18. června 1942 v Praze po atentátu na Heydricha, byl rodák z Kunovic, parašutista četař Jan Hrubý. V obci v minulosti pracovaly dvě cihelny, obzvlášť známá byla cihelna Abrhámova, kterou vlastnil dědeček slavného českého herce Josefa Abrháma. V období normalizace byly Kunovice přičleněny k Uherskému Hradišti jako jeho čtvrť. V roce 1990 však občané v místním referendu vyjádřili svoji vůli město zase osamostatnit a od 1. ledna 1991 se tak začala psát novodobá historie samostatných Kunovic. V roce 1997 byly Kunovice prohlášeny městem.

Nejvýznamnější památky

Nejvýznamnější kulturní památkou je kostel sv. Petra a Pavla, který je přirozenou dominantou města. Jeho historie sahá zřejmě hlouběji než do roku 1517, kdy byl Jan z Kunovic přinucen dostát svému slibu a postavit v obci kostel. K další přestavbě došlo v 18. století za faráře Jana Nepomuka Merttena v letech 1759-1761, kdy byl kostel zvětšen a prodloužen přibližně o třetinu. Slavnostní svěcení dvou nových zvonů, Marie (620 kg) a sv. Josef (340 kg), se konalo 21. září 1991 za přítomnosti Otce biskupa Msgre. Jana Graubnera. V blízkosti kostela stojí kaple P. Marie, která se připomíná již v roce 1517. Byla zvána též kaplí Nejsvětější Trojice, jejímž patronem byl velehradský klášter. Dnešní kaple byla vybudována v první polovině 18. století. Areál Panského dvora, bývalý “kunovický zámek”, o němž první písemná zmínka pochází z roku 1592, dnes představuje komplex pozdně renesančních budov ve středu města. Řadí se k významným objektům lichtenštejnského panství. Památková hodnota spočívá zejména v takřka nezměněné dispozici areálu a zachování historických konstrukcí, kleneb a krovů. Dne 15. 9. 1995 byl prohlášen kulturní historickou památkou. Více památek, jako jsou například křížky a sochy, naleznete na webových stránkách města www.mesto-kunovice.cz.

Kultura a tradice

Kunovice jsou svou polohou přímo předurčeny k pořádání nejrůznějších kulturních a folklorních akcí. Dodnes se tu slaví svátky, které mají své kořeny převážně v dávné historii, například tradiční jízda králů, zapsaná na seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO, hody s právem nebo fašank. Další fenomén UNESCO, slovácký verbuňk, se vyučuje ve Škole lidových tanců. Město zahajuje společenský rok krojovým městským plesem a plesem rodičů. V únoru následuje fašank, na březen připadá ples dětí, v dubnu navazuje velikonoční zábava a velikonoční jízda se sletem čarodějnic a stavěním máje. Již zmíněná jízda králů se v Kunovicích jezdí vždy jednou za dva roky v květnu. V červnu se mohou děti i dospělí těšit na Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto. Koncem září se konají tradiční Hody s právem. Konec roku se odvíjí ve znamení vánočních koncertů a poslední den v roce patří Silvestru před radnicí. Ve městě pracují čtyři dětské folklorní soubory, soubor lidových písní a tanců Handrlák, folklorní soubor Lintava, tři cimbálové muziky a tři pěvecké sbory (Mužský sbor z Kunovic, Ženský sbor z Kunovic a Tetičky). Za svůj vztah ke kultuře, udržování a trvalou ochranu kulturního dědictví získalo město Kunovice cenu Rudolfa II. Masarykovy akademie umění.

Přírodní zajímavosti

Z přírodních zajímavostí Kunovic a jejich okolí stojí za pozornost především Kunovický les (kterému ale nikdo neřekne jinak než Kunovský), příklad lužního lesa s periodickými tůněmi a výskytem vzácného listonoha jarního, žábronožky sněžné a obojživelníků. Po jeho krásách turisty provede naučná stezka. Les se nachází v těsné blízkosti Uherského Hradiště. Kromě obdivování přírody si zde můžete zahrát discgolf nebo se projet na kole. Dlouholetou tradici má v Kunovicích vinohradnictví, rozsáhlé vinohrady v polovině 18. století zabíraly plochu přes 48 hektarů.

Možnosti trávení dovolené

Město Kunovice nabízí návštěvníkům pestrý program. Kromě zmíněných kulturních akcí by turisté neměli vynechat zejména Letecké muzeum v Kunovicích, které je zajímavou zastávkou pro letecké nadšence všech generací. Slovácký aeroklub Kunovice, který sídlí v bezprostřední blízkosti Leteckého muzea, nabízí jedinečné vyhlídkové lety nad údolím Moravy a Chřibů. Relaxaci poskytne Areál Jízdy králů Kunovice, koupaliště v Kunovicích, sirné lázně v nedaleké Ostrožské Nové Vsi či vinné sklípky po celém Slovácku. Návštěvníci mohou absolvovat také výlet na kole či plavbu lodí po blízkém Baťově kanále.

Letecké muzeum v Kunovicích

V Leteckém muzeu v Kunovicích nejsou mezi návštěvníky a vystavenými exponáty žádné bariéry. V rámci jednoho vstupného se můžete podívat do nitra letounů, poslouchat radiokomunikaci posádek s letištní věží Kunovice a nasát leteckou atmosféru.

Památkový domek v Kunovicích

Památkový domek v ulici Záhumní čp. 679 v Kunovicích je ukázkou tradičního lidového bydlení. Domek bývá volně přístupný v rámci tradičních akcí - Fašanku, Hodů s právem, Jízdy králů Kunovice, Víkendu památkových domků atp. V případě zájmu o prohlídku v jiný den kontaktujte prosím alespoň tři dny předem Městské informační centrum Kunovice na tel. 572 549 999.

Kostel sv. Petra a Pavla

Přirozená dominanta města Kunovice a významná kulturní památka se zajímavou historií.

Naučná stezka Kunovský les

Naučná stezka o délce 5 km je vedena příměstským rekreačním lesem Uherského Hradiště v nenáročném rovinatém terénu. Deset zastavení představuje společenstvo lužního lesa nivy řeky Moravy s typickými druhy rostlin a živočichů.

Areál Jízdy králů Kunovice

Multifunkční zařízení, kde se snoubí tradice se současností. V jednom prostoru se setkává kultura, sport i relaxace.

Dětské hřiště Kunovský les

Hřišti dominuje dvojitá věž s přemostěním, což jsou dvě věže na hraní spojené lanovým mostem se silným kokosovým lanem, dále je k dispozici dvojitá houpačka v kombinaci s houpacím hnízdem nebo hbitostní dráha, po které se dá všemožně šplhat. Vše doplňují i prvky pro nejmenší děti - takzvaný "lesní obchůdek", domek, dále dvě pružinová houpadla - šnek a mravenec a herní stůl s pískem.

Kulturní zařízení Pálenice

"Na Pálenici" se každoročně koná mnoho akcí - Fašank, Velikonoční zábava, divadelní představení, Škola lidových tanců (výuka verbuňku), košt slivovice i část programu kunovické jízdy králů.

Lesopark Kunovský les

Lesopark Kunovský les přiléhá k jižnímu okraji Uherského Hradiště a je oblíbenou relaxační zónou s běžeckou a cyklistickou stezkou, dětským i discgolfovým hřištěm a veřejným ohništěm. Naučná stezka v deseti zastaveních představuje zdejší typickou flóru i faunu.

Panský dvůr Kunovice

K dalším významným památkám náleží kaple P. Marie v blízkosti kostela, která se připomíná již v roce 1517. Byla zvána též kaplí Nejsvětější Trojice, jejím patronem byl velehradský klášter. Dnešní kaple byla vybudována v první polovině 18.století.více Ke kulturně historickým a uměleckým památkám se řadí také plastiky a kříže. Mezi plastikami dominuje socha sv. Floriána z roku 1777, umístěná před kostelem. Druhou největší plastikou je socha sv. Jana Nepomuckého, stojící na severní straně kostela. Autorem byl Václav Bok. Na severní straně kostela je umístěno rovněž Bokovo sousoší sv. Cyrila a Metoděje, datováno 1887. Uprostřed města na travnatém prostranství u hlavní křižovatky stojí socha sv. Anny z roku 1904. U Pálenice stojí socha P. Marie Hostýnské z roku 1887 Za městem u silnice do Míkovic uvidíme sochu P.Marie Lurdské z roku 1932. Památník osvobození , stojící na mohutném soklu uprostřed města, byl odhalen 28.října 1946 a je dílem místního rodáka, akademického sochaře Jana Habarty. Nejstarší kříž pochází z roku 1747 a je umístěn v trati Petříkovec za městem, při silnici do Ostrožské Nové Vsi. Před kostelem stojí kříž z roku 1865. U kostela při silnici se nachází další kříž, který je datován k roku 1867. Ze stejného roku pochází i kříž , stojící u silnice do Hluku pod cihelnou. V zahradě domu č. 1125 v ulici Na Rybníčku můžeme vidět kříž z roku 1868. Před kostelem stojí proti sobě dva kříže, pocházející z roku 1865 a 1870. U vchodu na hřbitov nalezneme kříž z roku 1890 a uprostřed hřbitova ční kříž z černé žuly, postavený nákladem farníků v roce 1951. V ulici Na Bělince spatříme další kříž z dílny F. Zbořila, pocházející z roku 1893. V trati Dlouhé, na rozcestí polních cest mezi dvěma kaštany, stojí kříž, který nechali v roce 1932 postavit Jiří a Marie Habartovi. Na žulové desce je nápis: Pozastav se lidská duše, zbožně popatř na ten kříž, k němu lásku, úctu uchovej a buď jist, že zvítězíš. Aby výčet křížů v obci byl úplný, je třeba vzpomenout ještě dva kříže. Na Záhumní stojí železný kříž s kamenným podstavcem z roku 1851 a na Suchém řádku stával pod lipou kamenný kříž z roku 1828, který se však do dnešních dní nedochoval. Nejmladší plastikou ve městě je sousoší Dívka a Dívka s kočkou umístěné na prostranství před poštou v roce 1997, Autorem je akademický sochař Bořek Zeman. V roce 2004 k nim přibyla socha Školák téhož autora.